ESG konsultācijas

Alphinox sniedz konsultācijas ilgtspējas stratēģijas izstrādē un ziņojumu izveidē, kā arī palīdz uzņēmumiem sagatavoties, lai atbilstu korporatīvās ilgtspējas ziņošanas (CSRD) standartiem.

Ilgtspējīga stratēģija

Jebkuram uzņēmumam veiksmīgai attīstībai ir nepieciešama pārdomāta ilgtspējas stratēģija. Ir vairāki iemesli, kāpēc uzņēmumam varētu būt svarīgi to ieviest:

Samazināt uznēmuma ietekmi uz vidi un resursu patēriņu
Uzlabot savu reputāciju un nostiprināt savu zīmolu
Paaugstināt klientu lojalitāti un piesaistīt jaunus klientus
Piesaistīt un noturēt labākos talantus
Izpildīt likumdošanas prasības un izvairīties no iespējamiem sodiem
Samazināt uzņēmuma darbības izmaksas un uzlabot finanšu rādītājus

Visi iepriekšminēti aspekti veicina arī uzņēmuma ilgtermiņa veiksmīgu izaugsmi, ienesīgumu un vērtības audzēšanu. Konsultējam uzņēmumus, kuri ir gatavi kļūt pārredzamāki, sniedzot palīdzību gan ilgtspējas stratēģijas, gan ilgtspējas ziņojumu izstrādē. Kopā ar uzņēmumiem nosakām ilgtspējas materiālos aspektus un izstrādājam detalizētus risinājumus katrā no būtiskākajiem ESG aspektiem.

Mūsu eksperti

Visiem darbiniekiem, kuri veic konsultācijas uzņēmumiem par ilgtspēju ir EFFAS Certified ESG Analyst® (CESGA) un CFA ESG Certificate sertifikāti ilgtspējas jomā.

Kopš 2010. gada Alphinox aktīvi pielieto ESG standartus ieguldīšanā, rūpīgi analizējot uzņēmumu ziņojumus un rezultātus par ilgtspēju. Uzņēmumu darbinieku zināšanu un pieredzes kopums ļauj izstrādāt piemērotākos risinājumus ikvienas nozares uzņēmumam, palīdzot pilnveidot ilgtspējas stratēģiju un sagatavot ilgtspējas ziņojumus.

ESG stratēģijas ieviešana

ESG integrācija
Nepieciešamības noteikšana biznesa stratēģijā integrēt ESG faktorus - uzlabota riska pārvaldība, atbilstība regulējumam, papildus vērtību radīšana, darbības efektivitātes uzlabošana, u.c.
Būtisko ESG faktoru noteikšana
Uzņēmuma un nozares ESG riska un iespēju profils
ESG politikas un mērķu noteikšana
Apņemšanās sasniegt ESG mērķus; procesi, mērķi un rīki visos biznesa līmeņos.
ESG pārvaldība un resursi
Valdes iesaiste un atbildību sadalījums, resursu plāns.
Komunikācija ar iesaistītajām pusēm
Tiešsaistes informācija, atsevišķs ziņojums, integrēts gada pārskats, u.c.
Pārskatīšana un pilveidošana
Pārskatu un darbības novērtējums. Procesu optimizācija.

Veidojot ESG kontroles procedūras, atsaucamies uz vadošo praksi un nozares standartiem

Alphinox atvieglo ESG ziņojuma sagatavošanu, pamatojoties uz rūpīgu analīzi un sadarbību ar uzņēmumu. Pārskati sadarbības ietvarā katru gadu kļūs apjomīgāki un detalizētāki, ņemot vērā to, ka uzņēmums sāks veikt pasākumus un procesu izmaiņas, lai savā ikdienas darbībā ņemtu vērā ESG faktorus.

Palīdzēsim definēt pārskatu sniegšanas plānu (kādi dati tiks paziņoti, kādā veidā un kam), nodrošinot atbilstību starptautiski atzītiem standartiem attiecībā uz nefinanšu pārskatiem un citiem reglamentējošiem noteikumiem, kas atzīti par labāko praksi.

Alphinox var palīdzēt jums izvēlēties rīkus un izstrādāt procesus saistībā ar datu apkopošanu, pārvaldību un analīzi (tostarp padomus par ziņošanas sistēmām), lai efektīvi vāktu un pārvaldītu uzņēmuma ESG datus.

Veidojot ESG kontroles procedūras, atsaucamies uz vadošo praksi un nozares standartiem

• ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmas
• ISO 14001 vides pārvaldības sistēmas
• ISO 14064 Siltumnīcefekta gāzes
• ISO/TR 14073 Vides pārvaldība – ūdens pēdas nospiedums
• ISO 26000 Vadlīnijas par sociālo atbildību
• ISO 27001 Informācijas drošības vadības sistēmas
• ISO 37001 Pretkorupcijas vadības sistēmas
• ISO 45001 Darba veselība un drošība vadības sistēmas
• SA8000 Sociālās atbildības vadības sistēmas

• Atbildīgas investēšanas princips (PRI)
• Globālā ziņošanas iniciatīva (GRI)
• Starptautiskā integrētā ziņošanas padome (IIRC)
• Ilgtspējības grāmatvedības standartu padome (SASB)
• Darba grupa ar klimatu saistītās finanšu informācijas atklāšanai (TCFD)
• ES taksonomija

Likumdošanas prasības attiecībā uz ilgtspējas ziņošanu

Eiropas Komisija ir ierosinājusi jaunu standartu korporatīvās ilgtspējas ziņošanai (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), kas stājas spēkā 2023. gadā. CSRD mērķis ir pāriešana uz ilgtspējīgāku ekonomiku. CSRD ievieš noteiktus grozījumus Nefinanšu ziņojumu sniegšanas direktīvā (Non-Financial Reporting Directive – NFRD), kas tagad daudz plašāk un saprotamāk regulē ziņošanu par ilgtspēju, balstoties uz ESG (vides, sociālajiem un pārvaldības) aspektiem. Ziņojumu par ilgtspēju sagatavošanai ir noteikts sekojošais laika grafiks:

  1. 2024. gada 1. janvāris: uzņēmumiem, uz kuriem jau attiecas NFRD (kredītiestādes, valsts un pašvaldības kapitālsabiedrības, lieli uzņēmumi, kuriem darbinieku skaits pārsniedz 500). Pirmais ziņojums 2025. gadā.
  2. 2025. gada 1. janvāris: visiem lielajiem uzņēmumiem, uz kuriem pašlaik neattiecas NFRD (ja uzņēmums atbilst diviem no trim kritērijiem: ja tam ir >250 darbinieku, >20 miljonu eiro bilances aktīvi, 40 miljonu eiro gada apgrozījums). Pirmais ziņojums 2026. gadā.
  3. 2026. gada 1. janvāris: biržā kotētiem maziem un vidējiem uzņēmumiem, mazām un nesarežģītām kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām. Pirmais ziņojums 2027. gadā.

Alphinox piedāvā uzņēmumiem laicīgi sagatavoties, lai atbilstu gaidāmajiem nefinanšu ziņošanas regulējumiem. Mēs sniedzam konsultācijas gan ilgtspējas stratēģijas izstrādē, gan ziņojumu izveidē.